Obchodní podmínky pro nákup na zakázku a nabídky skladového zboží

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Daniel Martinský, OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná), se sídlem na adrese Panenská 4142 ,Jablonec nad Nisou (dále jen "Prodávající") a zákazníkem (dále jen "Zákazník") při nákupu produktů na zakázku nebo nabídce skladového zboží na webu www.mystifyprint.cz (dále jen "Web").
1.2 Těmito podmínkami se řídí všechny objednávky produktů na zakázku a nabídky skladového zboží přijaté prodávajícím na Webu.


2. Objednávka na zakázku
2.1 Zákazník může přes web zadat objednávku na zakázku na základě konkrétního požadavku. Objednávka bude považována za přijatou, až když prodávající potvrdí možnost její realizace.
2.2 Objednávky na zakázku jsou vázánou nabídkou ze strany zákazníka. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku na zakázku, pokud není možné ji realizovat nebo pokud nesplňuje podmínky uvedené v těchto podmínkách.

Prodávající si vyhrazuje právo provést na zboží drobné úpravy technického charakteru, které nebudou mít vliv na výsledný vzhled a funkčnost zboží, a to i po uzavření kupní smlouvy.
2.3 Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobní lhůty zboží, uvedené v rámci prezentace zboží na internetových stránkách, v katalozích prodávajícího, jsou vždy pouze informativního charakteru, přičemž skutečné výrobní lhůty se od nich mohou lišit v závislosti na aktuálních výrobních kapacitách prodávajícího a dostupnosti materiálu. 

2.4 Závaznou výrobní lhůtu je prodávající schopen určit nejdříve při zadání kupujícím objednaného zboží do výroby, tj. dnem, v němž kupující uhradí prodávajícímu požadovanou zálohu kupní ceny.
2.6 Nákresy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené na internetových stránkách a v katalozích jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.
2.7 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


3. Nabídka skladového zboží
3.1 Prodávající může na webu nabídnout skladové zboží. Nabídka skladového zboží je nezávaznou nabídkou k uzavření smlouvy o nákupu.
3.2 Objednávky skladového zboží jsou považovány za přijaté, až když jsou potvrzeny prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky skladového zboží.


4. Platba
4.1 Platba za produkty na zakázku probíhá dle dohody mezi prodávajícím a zákazníkem.
4.2 Platba za skladové zboží probíhá v souladu s informacemi uvedenými na webu.


5. Dodání a Doručení
5.1 Dodací lhůty a způsob doručení budou upřesněny v potvrzení objednávky.


6. Vrácení zboží
6.1 V případě, že zákazník nebyl s produktem na zakázku spokojen, může se domluvit na vrácení zboží nebo náhradě dle dohody s prodávajícím. Zboží musí být vráceno ve stavu ve kterém bylo prodávajícím odesláno včetně všech dokumentů. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vrácení zboží a náhradě v případě zjištění vadného, nebo jinak poškozeného zboží způsobené kupujícím, nebo dopravcem. 


6.2 
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v těchto případech:

 • je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, prodejního dokladu, příslušenství atd.),
 • jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž,
 • je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí nebo úpravou, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání spotřebitele nebo jeho agenta (např. architekt); příkladem by mohl být výrobek s vybraným gravírovaným textem nebo výrobek s volitelným barevným odstínem dřeva, popřípadě jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky uvedené na internetových stránkách, u nichž je uvedena doba dodání více jak 4 týdny. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • jedná-li se o opravu nebo údržbu provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • jedná-li se o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Tento produkt již není na skladě“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

7. Práva z vadného plnění
U veškerých dodávek zboží musí kupující osobně a bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned, nejpozději však do dvou dnů, oznámit prodávajícímu, a to písemně (postačí i e-mailem) nebo osobně (na provozovně prodávajícího), vždy ideálně s pořízenou fotodokumentací.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1765, § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,

 • pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
 • pokud vada byla na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • pokud kupující vadu sám způsobil,
 • pokud vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou,
 • pokud vada vznikla mechanickým poškozením,
 • pokud vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 • pokud se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
 • pokud užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány
 • pokud se jedná o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (např. suky, dřeňové paprsky, světelné stínování a dýhování u dřevěných výrobků, přilnavost prachu a chloupků u textilních potahů, vlastnosti kůží, pozinkování atd.) Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů v rámci tolerance
 • pokud se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 2 let. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady zboží upravuje reklamační řád prodávajícího.


8. Ochrana osobních údajů
8.1 Prodávající bude zpracovávat osobní údaje zákazníka v souladu s platnými zákony a zásadami ochrany osobních údajů. Více informací naleznete v našem souhlasu se zpracováním osobních údajů.


9. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato verze obchodních podmínek je platná od 1.1.2024
9.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez předchozího upozornění.


Děkujeme za důvěru.